May 10, 2017

برایانی یه‌كگرتو "شه‌رابه‌كه‌ی" ئه‌بو حه‌نیفه‌ ده‌خۆنه‌وه‌


خالد سلێمان

I
بهپێی ههواڵێك كهسایتی لڤین ڕۆژی ١٠\٥\٢٠١٧ بڵاوی كردهوهو تیایدا، پشتی بهسهرچاوهكانی قایمقایهتی دهربهندیخان بهستوه، یهكگرتوی ئیسلامی : باڵی ئیخوان موسلمین لهكوردستان، پارچهزهویهك بهمهبهستی مزگهوت دروستكردنوهردهگرێت و لهگهڵ بنیادنانی مزگهوتهكدا، ١٨ دوكانیش لهسهر ههمان زهوی دروست دهكات : پشتهوهی مزگهوتهدهكاته‌ “فامیلی بزنسو بهناوی ئهمینداری گشتی یهكگرتو، سهلاحهدین بههادین تۆماری دهكات‌. 
پێش ههر سهرنجێك لهسهر ئهمفهزیحه‌”، كهلڤین ههڵهنیهوا ناوی لێناوه، پێویستهخوێنهر بزانێت چی ڕویداوه‌. بۆیهباشترهههواڵهكهوهك خۆی بخوێنینهوهو دوای قسهلهسهرفامیلی بزنسهكهیئهمینداری گشتی گهڕاوهی یهكگرتو دهكهین. ههواڵهكه، بهپێی سهرچاوهكانی ناو قایمقامیهتی قەزای دەربەندیخان دهڵێت : “ لە ساڵانی ڕابردوودا لە قەزای دەربەندیخان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەناوی دروستکردنی مزگەوتەوە پارچەیەک زەوی وەردەگرێت کە دەکەوێتە نێوان هەردوو قوتابخانەی (دەربەندیخانی سەرەتایی و شەهید نەسرینی ناوەندی)، ئەو پارچە زەویەی کە یەکگرتووی ئیسلامی وەریگرتووە، مزگەوتێکی لهسهر دروستکردراوە بەناوی مزگەوتی (شافیعی) لەگەڵ دروستکردنی خانویەک بۆ مامۆستای مزگەوتەکە.”
لهههواڵهكهوهتێدهگهین كهلهگهڵ فراوانبونی ڕوبهری شارهكه، ئەو ناوچەیەی کە یەکگرتووی ئیسلامی زەویەکەی تیا وەرگرتوە،  بوە بە ناوەندێكی بازاڕو بازرگانی. ئیتر برایانی یهكگرتوش، بۆ سود وەرگرتن لەم شوێنە لەڕوی ئابورییەوە، پشتەوەی مزگەوتەکە دهكهنهناوهندێكی بازرگانی و  (١٨) دوكانی تیا دادهمهزرێنندوكانهكانیش بهناوی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی  سەلاحەدین بەهادین-هوهتاپۆکراون و كرێی مانگانهی ههر دوكانێك دو ملیۆن دیناره‌. لەگەڵ دروستبوونی قەیرانی دارایدا،  قایمقامیهتی دەربەندیخان بڕیار دهدات نرخی کرێی هەموو موڵکەکان بەبڕی (20%) كهمبكاتهوه، بەڵام یەکگرتووی ئیسلامی بەم بڕیارهڕازی نابێت و (٢ ملیۆن)هكهی خۆی بهنهقدی دهوێت. لێرهدا لهگێڕانهوهی ههواڵهكهدهوهستم و سكاڵای پارێزهری ئهمینداری گشتی  لهسهر هاووڵاتییهكی كرێچی لای یهكگرتو بۆ كهسانی یاسایی بهجێدههێڵم.
II
پرسیاری یهكهم ئهوهیه، بۆ دهبێت حزبێكی سیاسی خهریكی دامهزراندنی مزگهوت بێت، ئێوهسیاسهت دهكهن یان خهریكی وهبهرهێنانی ئاینن لهسیاسهتدا، ئایا ئهركی حزبێكی سیاسیه خهریكی مزگهوت دورست كردن بێت؟ ئهگهر مهبهستان خێرخوازییه، ئهوهدهتوانن لهزۆر شوێنی ئهم ولاتهداخێرخواز بن، لهلادێكاندا، لهگهڕهكهههژارهكاندا، لهكامپهكانی كوردانی ڕۆژئاوادا، لهخوێندنگهكاندا، لهنێوان كهس و كاری ئهنفالكراواندا ؛ لهنێوان كورادنی ئێزدیدا، لهموسڵ، بهڵام بێئهوهی داواییهكگرتوبونیان لێبكهن
بودجهی دورستكردنی مزگهوتهكهو خانویهك بۆ مهلایهك - بێ شك مهلایهكی یهكگرتو-، دابینكردنی كهل و پهل و پێداویستی، ئاو، كارهبا، پاك و خاوێنی، سیانهو ئیدامهو چهندهها پێداویستی تر، كێ دابینیان دهكات؟ ئهگهر ههمو ئهم خهرجیانهلهوهزارهتی ئهوقافهوهیان لهبودجهی تایبهتییهكگرتودابین بكرێت، بهڕای برایانی موسڵمانی كوردستان - قسهكهم لهڕوی سیاسیهوهیه‌- دهچێتهچی خانهیهكهوه، گهندهڵییهیان دزی كردنهو موڵكایهتی كردنهبهموڵكی گشتیییهوه، چونكهمزگهوت موڵكی گشتییه، وانیه؟ ئایا دهكرێ موڵكی گشتی بهناوی حزبێكی سیاسییهوهتۆمار بكرێت، خۆ ئێوهچهند ساڵێكهگوێی خهڵكتان پڕكردوهلهڕهخنهلهپارتی و یهكێتی و باسكردنی شهفافیهت و قسهلهسهر بهههدهردانی موڵكی گشتی، ئهی ئهوهتان لهچی و ئهمهتان لهچی؟
دیارهئێوهلهشهرابهكهیئهبو حهنیفه‌” دهخۆنهوهو بۆ خۆتان بهحهڵاڵی دهزانن و بۆ خهڵكیش بهحهرام. لێم مهپرسن شهرابهی ئهبو حهنیفهچیه، چونكهخۆتان لهوپهڕی تونێلهكهون و باشی لێ دهزانن، لێرهدا ههر ئهوهندهدهكرێ بڵێین ڕوداوهكهچیهو پێویستهچی لهسهر بووترێت
II

لێرهدا ئهوهی شایانی باسكردن نهبێت، كهمكردنهوهی كرێی دوكانهكانه، ههڵنهبژاردنی ناوی كهسایهتییهك، مهلایهك یان زانایهكی كوردهبۆ مزگهوتهكه‌‌ لهبری ناویشافیعی، چونكهلهبنهڕهتهوهدهسبردنی حزبێك كهدهكرێ سبهی لهدهسهڵات بێت و چارهنوست خهڵكی لهژێر دهستدا بێت، بۆ دامهزراندنی مهزگهوت وتهبشیراتیسیاسی لهڕێگهی وهبهرهێنانی ئاینهوه، كارێكهلهدهرهوهی یاسایه، لهدهرهوهی مۆرالی سیاسیه، لهدهرهوهی ههمو ئهو قسانهیهكهچهندان ساڵهسهركردهو ئهندامهكانی دوبارهی دهكهنهوهو خهڵكیان پێ ههڵدهخهڵهتێنن.

لهكوردستاندا بهشی ههمو هاووڵاتیان مزگهوت ههیهو لهههر كوێیهك بێت ئیماندار دهتوانێت خواپهرستی خۆی بكات، مزگهوت نهك تهنها لهناو شارهكاندا بهڵكو لهنێوان شارهكانیشدا ههیه، بهڵام ئهوانبۆ ئهوهی كهس گوێی لهناوی ئهبو حهنیفهنهبێت، وهكئیخوانهكانیمیسر پهرستگای سیاسییان بۆ نۆشكردنی شهرابهكهی دروست كردوه‌. 

No comments:

Featured Post

ندرة المياه تهدّد الشرق الأوسط.. والعراق على الخط الأحمر

خالد سليمان  يشير مدير المعهد العلمي للبيئة في جامعة جنيف مارتن بينيستون إلى ذوبان شبه كلي لثلوج جبال الألب نهاية القرن الحالي، حيث ...